HARMONOGRAM

Dzień I – 3 czerwca (środa)
14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00 – 16.10

Omówienie na bazie projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wybranych zagadnień

 • kluczowych dla prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Umowy o zamówienie publiczne

 • możliwość zmiany treści umowy po wszczęciu postępowania lub w trakcie realizacji zamówienia
 • możliwość odstąpienia od umowy

17.30 – 17.50 Przerwa

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego

 • zalety instytucji z punktu widzenia odpowiedzialności kierownika zamawiającego

Konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości między 50 tys. zł a 30 tys. euro

 •  w świetle projektu nowej ustawy

od godz. 20.00 Kolacja
Dzień II – 4 czerwca (czwartek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zp

 • wymogi dla pełnomocnictw
 • bezgotówkowe formy wadialne
 • reguły udostępniania dokumentacji elektronicznej

Zasada jawności

 • jej ograniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • stosowanie przepisów rodo w zamówieniach

Unieważnienie postępowania o udzielenie zp

 • sytuacja gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym
 • praktyka i orzecznictwo

11.00 – 11.30 Przerwa

Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej

 • komu i kiedy jest potrzebny
 • na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu (m.in. formaty podpisu, funkcja skrótu, zapewnienie właściwej walidacji podpisu) w świetle orzecznictwa KIO i opinii UZP
 • jak zamawiający i wykonawca mogą samodzielnie zweryfikować czy JEDZ, oferta, dokument itp. został prawidłowo podpisany

Podział zamówienia na części w praktyce i orzecznictwie

 • zasady
 • stanowiska organów kontroli
 • konsekwencje błędów popełnionych przez zamawiającego

Praktyczne aspekty postępowania

 • odwoławczego i skargowego z punktu widzenia zamawiającego

14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa

Omówienie zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy realizującego zamówienie publiczne

 • w praktyce i w orzecznictwie

Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE

 • przegląd orzecznictwa i stanowisk Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 5 czerwca (piątek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

 • faktura elektroniczna ustrukturyzowana
 • zasady wystawiania i ewidencjonowania
 • platforma PEF
 • obieg dokumentacji

Rażąco niska cena w zp

 • jak skutecznie dowieść, że zaproponowana przez wykonawcę w ofercie cena nie jest rzeczywista i nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia
 • sposoby wyjaśniania rażąco niskiej ceny w praktyce i orzecznictwie

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

 • omówienie zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zp o wartości poniżej progów unijnych

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl